Algemene leveringsvoorwaarden voor verhuur Schellekens Events BV Maart 2011

 

Schellekens Events BV

Gevestigd en kantoorhoudende: De Kleine Elst 26, 5246 JH te Rosmalen

Kamer van Koophandelnummer: 17109608

BTW nummer: 81.87.62.378.B01

 

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 “ES”: Schellekens Events BV, De Kleine Elst 26, 5246 JH te Rosmalen. KvK: 17109608

1.2 “Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere entiteit, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die op eigen naam als eisende en verwerende in procedures kan optreden, alsmede de rechtsopvolgers en cessionarissen van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst tot het verlenen van diensten, die aan ES werk opdraagt. 1.3 ”vereenkomst”: de overeenkomst, waarbij ES zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoeding te betalen.

1.4 “Partijen”: ES ter ene zijde en opdrachtgever aan andere zijde.

1.5 “Plaats van vestiging”: het adres van ES en van opdrachtgever zoals genoemd in de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ES aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met ES, waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en de daarbij vermelde accessoires, de aan ES verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet anders vermeld door ES. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen van deze voorwaarden.

2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend, indien en voor zover deze door ES zijn aanvaard.

2.4 Indien ES ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijk Horeca Nederland,dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden uitgegeven door Koninklijk Horeca Nederland gedeponeerd bij de de K.v.K. te `s -Gravenhage onder nr 606/1998 dan wel eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden voor zover het de horecadiensten betreft een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat ES de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van ES.

3.2 De door ES opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. n zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten en andere kosten. Wanneer een of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft ES het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. ES zal de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien ES de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de prijsverhogingen betreft waartoe ES op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

3.3 ES is bevoegd om haar aanbiedingen, offertes of kostenschattingen binnen vier werkdagen na acceptatie door opdrachtgever in te trekken.

 

Artikel 4. Opdrachtduur.

4.1 De duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever.

4.2 De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan door opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van ES. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, niet van ES kan worden gevergd dat de opdracht binnen overeengekomen termijn wordt uitgevoerd, heeft ES recht dienovereenkomstige termijnverlenging of wijziging van de uit de opdracht.

4.3 Voortvloeiende werkzaamheden, of kan ES de overeenkomst tot dienstverlening ontbinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 14.

4.4 Indien een tussentijdse wijziging van de werkzaamheden zoals beschreven in 4.2 het overeengekomen honorarium waarschijnlijk zal beïnvloeden, zal ES opdrachtgever hiervan tijdig berichten. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, dat ES factureert na uitvoering van het meerwerk.

 

Artikel 5. Waarborgsom

5.1 De opdrachtgever is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst worden genomen, aan ES een waarborgsom te overhandigen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode.

5.2 De waarborgsom mag door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan ES door de opdrachtgever verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de opdrachtgever geretourneerd indien vaststaat dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 6. Levering en terugbezorging

6.1 De opdrachtgever dient zelf het gehuurde bij ES op te halen en te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat ES zal zorg dragen voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde, waarbij de opdrachtgever er voor zorg dient te dragen dat de locatie waar het gehuurde geplaatst dient te worden op maximaal 10 meter afstand bereikbaar te zijn met zwaar verkeer.

6.2 Indien ES zorg draagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde zal zulks voor rekening van opdrachtgever geschieden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien ES zich jegens de opdrachtgever heeft verplicht om het gehuurde bij de opdrachtgever te bezorgen, zal ES er naar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. ES kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de opdrachtgever. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door ES te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elke van ES’s wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

6.4 Indien overeengekomen is dat ES zorg draagt voor het brengen en/of retourneren van het gehuurde kunnen partijen overeenkomen dat opdrachtgever zorgt voor hulp bij levering en/of retournering van het gehuurde. Indien opdrachtgever in dat geval verzuimt zorg te dragen voor de overeengekomen hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten doorberekend aan opdrachtgever en kan ES terstond eenzijdig de overeenkomst beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.5 De opdrachtgever kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde.

 

Artikel 7. Inspectie

7.1 De opdrachtgever is gehouden om de aan hem verhuurde zaken voorafgaande aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, doch in ieder geval binnen 2 dagen na ontdekking, schriftelijk aan ES onder opgave van redenen te worden medegedeeld. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak 3 Algemene leveringsvoorwaarden voor verhuur – Schellekens Events BV dan ook, komt niet voor reclame in aanmerking.

7.2 Indien het gehuurde door ES naar het bedrijf van ES wordt teruggebracht, wordt het gehuurde bij terugkomst in het bedrijf van ES gecontroleerd. Het meenemen van het gehuurde door ES is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de opdrachtgever bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij ES terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanwezig was, laat ES dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij ES terug is gekomen, schriftelijk weten. De opdrachtgever krijgt dan 48 uren de tijd om bij ES tevens de schade te komen vaststellen. Indien de opdrachtgever binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. ES kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de opdrachtgever berekenen.

7.3 Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de opdrachtgever gehouden.

7.4 De opdrachtgever machtigt hierbij ES of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren, waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. In het geval dat het gehuurde door ES is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 8. Opdrachtuitvoering.

8.1 De verbintenissen die ten laste van ES voortkomen uit overeenkomsten tot het verlenen van diensten, worden door ES en opdrachtgever gekenmerkt als inspanningsverbintenissen, behoudens afwijkende duiding door Nederlands recht of enige nadere overeenkomst tussen ES en opdrachtgever.

8.2 Het eventueel inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan in overleg met opdrachtgever geschieden. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.

8.3 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat ES op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.

8.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat ES tijdig kan beschikken over een ruimte die ES geschikt acht ter uitvoering van de opdracht.

8.5 Voor zover de dienstverlening door ES de organisatie van enigerlei evenement betreft, verklaart opdrachtgever nu voor als dan volledig bekend te zijn met de soort en aard van het te organiseren evenement en de prestaties, aard en inhoud van het programma voor het evenement. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met vijftien minuten pauze per gecontracteerd uur tijdens het evenement door degene of degenen die het feitelijke evenement uitvoeren. Een verzoek van de opdrachtgever tot verlening van de duur van het evenement nadat de overeenkomst tot het verlenen van diensten reeds is besloten, kan door ES worden geweigerd of als meerwerk worden beschouwd. Het daadwerkelijke tijdstip van het einde van het evenement geldt dan als basis voor de berekening van het meer werk.

8.6 Opdrachtgever garandeert de veiligheid van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van ES en zal alle noodzakelijke of noodzakelijk geachte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig zal opdrachtgever nader te bepalen veiligheidsrisico’s ten behoeve van ES verzekeren.

 

Artikel 9. Risico laden/lossen

9.1 De opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor opdrachtgevers die het gehuurde door ES aangeleverd krijgen in containers of anderszins en zelf lossen en weer laden. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

 

Artikel 10. Gebruik en onderhoud

10.1 De opdrachtgever stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij ES wordt terugbezorgd, in dezelfde staat als waarin de opdrachtgever het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De opdrachtgever dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht.

10.2 De opdrachtgever verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften. Tevens verplicht de opdrachtgever zich om de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is.

10.3 De opdrachtgever verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de handleiding c.q. bedienings- en gebruiksvoorschriften van ES te hebben ontvangen.

10.4 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ES.

10.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ES is het de opdrachtgever niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.

10.6 De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.

10.7 De opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanig is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bedienings- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.

10.8 De opdrachtgever zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of energietoevoer en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde. Alles conform de in de overeenkomst opgenomen bepalingen.

 

Artikel 11. Veiligheid/toezicht

11.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de opdrachtgever, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak van de opdrachtgever zelf. Voor de veiligheid van de opdrachtgever of van derden kan ES niet instaan.

 

Artikel 12. Schade

12.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan ES te worden gemeld. De opdrachtgever verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan ES te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan ES te vergoeden.

12.2 De opdrachtgever wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De opdrachtgever is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de opdrachtgever een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.

12.3 ES adviseert de opdrachtgever zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.

12.4 ES is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de opdrachtgever en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet indien opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 13 en 14 van de onderhavige voorwaarden

12.5 ES is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van ES danwel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.

12.6 De opdrachtgever vrijwaart ES voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor ES aansprakelijk mocht zijn en voor alle boete’s die aan ES mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de opdrachtgever en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten, tenzij de door ES verschuldigde boete’s een gevolg zijn van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De opdrachtgever vrijwaart ES tevens voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.

 

Artikel 13. Retourneringen

13.1 Retournering van verbruiksgoederen bij het gehuurde is uitsluitend en alleen mogelijk indien er sprake is van onaangebroken goederen, en eerst na uitdrukkelijke toestemming van ES.

 

Artikel 14. Annuleren

14.1 De opdrachtgever kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

14.2 Indien annulering tot en met 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dient de opdrachtgever 40% van de huursom te betalen.

14.3 Indien annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode dient te opdrachtgever 75% van de huursom te betalen.

14.4 Indien annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de opdrachtgever de volledig overeengekomen huursom te betalen.

 

Artikel 15. Betaling

15.1 Betaling van de facturen van ES dient binnen veertien dagen na factuurdatum op een ten name van ES staande rekening te zijn bijgeschreven.

15.2 Indien opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht, dan is ES vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente ad 1% per maand in rekening te brengen, zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling of aanzegging is vereist. Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt

15.3 Indien de opdrachtgever ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is ES gerechtigd dit bedrag met incassokosten ter verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die ES in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie ES zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

15.4 Betalingen van opdrachtgever strekken ten eerste tot vermindering van de incassokosten en ten tweede tot betaling van het oorspronkelijke bedrag.

15.5 Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen tot betaling te compenseren met enige vermeende schuld van welke aard dan ook van ES bij opdrachtgever.

15.6 Indien ES goederen verhuurt aan opdrachtgever, dient de huurprijs te worden voldaan door bijschrijving van de huur op een rekening van ES voordat de huur intreedt dan wel voordat de opdrachtgever de beschikking over het gehuurde heeft.

15.7 Het door opdrachtgever niet voldoen aan de verplichtingen die in dit artikel zijn uiteengezet, wordt als een toekenbare tekortkoming jegens ES beschouwd. ES kan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot het verlenen van diensten opschorten. Indien ES daar aanleiding toe acht, kan zij van opdrachtgever genoegzame zekerheid vragen voordat ES uitvoering aan de opdracht geeft krachtens de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

15.8 Indien de opdracht aan ES is gegeven door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Iedere aansprakelijkheid van ES met uitzondering van aansprakelijkheid voor winstderving en andere gevolgschade, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat ES voor haar werkzaamheden van opdrachtgever heeft ontvangen, met een maximum van 5.000,00 euro – of, voor zover ES daartoe strekkende verzekering voor mocht hebben afgesloten, tot het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering mocht worden vergoed, tenzij leidinggevenden van ES opzettelijk of door grove schuld, schade hebben veroorzaakt.

16.2 ES is niet aansprakelijk voor winstderving of andere gevolgschade bij opdrachtgever bij niet- of gebrekkig nakomen van de overeenkomst tot het verlenen van diensten door ES.

16.3 ES is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht tot het verlenen van diensten.

16.4 Opdrachtgever verleent ES vrijwaring voor alle aanspraken van derden, uit hoofde van schade aan goederen van derden die door ES aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ter uitvoering van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of andere aanspraken van derden jegens ES in verband met de uitvoering van de opdracht.

16.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht of ontstaan door opdrachtgever, diens medewerkers of door derden, tijdens de uitvoering van de opdracht, waardoor schade toegebracht of ontstaan tijdens de uitvoering van het te organiseren evenement.

16.6 In geval van schade die door ES in eerste instantie wordt geschat als zijnde kleiner dan 750,00 euro geschiedt de expertise ter vaststelling van het schadebedrag door ES. Bij een schade door ES geschat vanaf 750,00 euro wordt in overleg met opdrachtgever een schadebureau ingeschakeld.

16.7 Alle rechtsvorderingen ingesteld tegen ES verjaren na één jaar na beëindiging van de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

 

Artikel 17. Mededelingsplicht

17.1 Opdrachtgever dient ES onverwijld in te lichten indien beslag gelegd op het gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van ES dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.

17.2 Opdrachtgever garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator onverwijld inzage geeft in de tussen opdrachtgever en ES gesloten overeenkomst.

 

Artikel 18. Ontbinding

18.1 ES is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien tijdens de huurperiode blijkt dat de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, bij vestiging in het buitenland van opdrachtgever dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee ES bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.

18.2 Indien door overmacht, waaronder is begrepen ziekte van de medewerkers van ES die zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht, ziekte of door andere redenen afwezige maar door ES geboekte uitvoerders van evenementen, staking van het personeel van ES, bedrijfsstoornissen op de plaats van vestiging van opdrachtgever of andere niet voor rekening van ES komende factoren, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is ES bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden, in welk geval zij opdrachtgever per aangetekend schrijven zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door opdrachtgever voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door ES.

 

Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht

19.1 Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met ES zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door opdrachtgever verschuldigde, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch worden beslecht.

19.2 Op alle met ES gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.